KRKA ATAXXA Roztwór do nakrapiania dla psów 4 - 10 kg (1ml) - 1 pipeta

Producent: KRKA

37126

Ataxxa 500 mg/100 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie od 4 kg do 10 kg

 • Opis
 • Opinie

NIE STOSOWAĆ U KOTÓW!

1 pipetka 1 ml zawiera:

Substancje czynne:
- Permetryna - 500 mg
- Imidaklopryd - 100 mg

Klarowny roztwór o barwie żółtawej do brązowawej.

WSKAZANIA LECZNICZE:
- Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis) u psów.

 • Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia.
 • Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej inwazji pcheł przez cztery tygodnie.
 • Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).  
 • Produkt wykazuje trwałe działanie roztoczobójcze wobec inwazji kleszczy (cztery tygodnie wobec Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus oraz trzy tygodnie wobec Dermacentor reticulatus). 
 • Kleszcze uprzednio żerujące na psie mogą nie zostać zabite w ciągu dwóch dni od podania produktu i mogą pozostać przytwierdzone oraz widoczne.
 • Z tego względu, zalecane jest usuwanie kleszczy obecnych na psie w momencie podawania produktu, w celu zapobiegania ich przytwierdzania się i pobierania krwi. 

PRZECIWWSKAZANIA:

 • Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni lub o masie mniejszej niż 1,5 kg (produkt dla psów o masie do 4 kg), 4 kg (produkt dla psów o masie od 4 kg do 10 kg), 10 kg (produkt dla psów o masie od 10 kg do 25 kg) i 25 kg (produkt dla psów o masie powyżej 25 kg).
 • Nie stosować w znanych przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
 • Nie stosować produktu u kotów (Patrz punkt 12 – Specjalne ostrzeżenia).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

 • W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić świąd, łysienie, rumień, obrzęk i nadżerki w miejscu podania, które na ogół ustępują samoistnie.
 • W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany w zachowaniu psów (zdenerwowanie, niepokój ruchowy, wokalizacja lub tarzanie), objawy żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka, nadmierne ślinienie się, zmniejszony apetyt) i objawy neurologiczne, takie jak chwiejny ruch, drgawki i letarg u psów wrażliwych na permetrynę. Te objawy są zwykle przemijające i same ustępują.  
 • Przypadkowe połknięcie produktu może spowodować przejściowe wymioty i objawy neurologiczne, takie jak drżenie i brak koordynacji. Leczenie powinno być objawowe. Nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)  
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)  
- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)  
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)  
- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania jakichkolwiek poważnych działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Docelowe gatunki zwierząt:
-
Pies,

DROGA PODANIA I DAWKOWANIE:
- Wyłącznie podanie przez nakrapianie. Podawać miejscowo tylko na nieuszkodzoną skórę.
- Zalecana minimalna dawka wynosi: 10 mg/kg masy ciała imidakloprydu i 50 mg/kg masy ciała permetryny.

W miejscach podania można zaobserwować przejściowe zmiany kosmetyczne (np. złuszczenie naskórka, biały osad i wypadnie włosów).
 
SPOSÓB PODANIA:

 1. Należy wyjąć pipetkę jednodawkową z opakowania.
 2. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej (po uprzednim upewnieniu się, że całość roztworu znajduje się na dnie pipetki), odkręcić i zdjąć końcówkę.
 3. Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipetce.
 4. Nacisnąć i przekręcić końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć ją z pipetki.
 5. U stojącego psa odgarnąć sierść zwierzęcia na grzbiecie pomiędzy łopatkami tak, aby widoczna była skóra.
 6. Przyłożyć koniec pipetki do skóry i kilkukrotnie ścisnąć, w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę.

ZALECENIA DO PRAWIDŁOWEGO PODANIA:

 • Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego zarażenia pchłami, zalecane jest, aby działaniu produktu poddać wszystkie psy w gospodarstwie domowym. Działaniu odpowiedniego produktu powinny być poddane również inne zwierzęta w gospodarstwie domowym.
 • Aby utrudnić pchłom bytowanie w środowisku, zaleca się stosowanie produktów zwalczających dorosłe pchły i osobniki w stadiach rozwojowych w otoczeniu zwierzęcia.
 • W zależności od obecności ektopasożytów w otoczeniu zwierzęcia, konieczne może być powtórzenie leczenia.
 • Przerwy pomiędzy leczeniem powinny wynosić 4 tygodnie. Jednakże, w przypadku częstego i (lub) dłuższego kontaktu z wodą trwała skuteczność produktu może być zmniejszona. W takim przypadku nie należy stosować produktu częściej, niż raz na tydzień.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku po upływie EXP. 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA:

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

 • Pojedyncze kleszcze mogą pozostać na zwierzęciu. Z tego powodu nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych przez kleszcze.
 • Produkt zachowuje skuteczność wobec pcheł w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Zanurzanie w wodzie na minutę powtarzane przez jeden tydzień, nie wpływało na skuteczność leku przeciwko pchłom. Jednakże, należy unikać długotrwałego, intensywnego narażenia na działanie wody. W przypadku częstego i (lub) długotrwałego narażenia na wodę, trwała skuteczność produktu może być zmniejszona. W takim przypadku nie należy stosować produktu częściej, niż raz na tydzień.
 • W przypadku konieczności zastosowania szamponu u psa, należy go użyć przed zastosowaniem produktu lub co najmniej 2 tygodnie po zabiegu, aby zoptymalizować skuteczność produktu.  
 • Skuteczność produktu przeciwko kleszczom po zanurzeniu w wodzie lub zastosowaniu szamponu nie została określona.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

 • Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipetki z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się produkt.
 • Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem w części 8.
 • W szczególności nie należy dopuszczać do wylizywania miejsca podania produktu przez zwierzę leczone lub przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.

NIE STOSOWAĆ U KOTÓW.
Produkt jest bardzo trujący dla kotów i może wywołać skutki śmiertelne z uwagi na specyficzne uwarunkowania fizjologiczne oraz brak zdolności do metabolizowania niektórych związków, włączając permetrynę. W celu zabezpieczenia kotów przed przypadkową ekspozycją na produkt, należy leczone psy utrzymywać z daleka od kotów do momentu wyschnięcia miejsca podania produktu. Istotnym jest zapewnienie, aby koty nie wylizywały miejsca aplikacji na sierści psa, który został poddany leczeniu z zastosowaniem tego produktu. Jeśli miały miejsce takie okoliczności, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii!

 • Przed zastosowaniem produktu u psów chorych lub osłabionych należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
 • Produkt jest toksyczny dla organizmów wodnych. Leczone psy nie powinny mieć kontaktu z wodami powierzchniowymi przez 48 godzin od podania, co pozwoli uniknąć działań niepożądanych u organizmów wodnych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

 • Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ustami.
 • W trakcie nakładania produktu nie należy jeść, pić, ani palić.
 • Po podaniu należy dokładnie umyć ręce.
 • W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć produkt wodą i mydłem.
 • Osoby, o których wiadomo, że posiadają wrażliwą skórę, mogą być szczególnie wrażliwe na ten produkt.   
 • Dominujące objawy kliniczne, które w bardzo rzadkich przypadkach mogą się pojawić to przejściowa nadwrażliwość skóry polegająca na wystąpieniu uczucia mrowienia, pieczenia lub drętwienia.
 • W sytuacji przypadkowego dostania się produktu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę lub etykietę.
 • Nie spożywać. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę lub etykietę.
 • Należy unikać dotykania leczonych zwierząt, szczególnie przez dzieci, aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu. Dlatego też zaleca się podanie produktu zwierzęciu w godzinach wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.
 • Aby uniemożliwić dzieciom dostęp do pipetek, należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do momentu ich użycia i usunąć natychmiast po ich użyciu.
 • Rozpuszczalnik użyty w produkcie może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i powierzchniami wykańczanymi tymi materiałami. Należy pozwolić, aby miejsce podania produktu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami.

CIĄŻA I LAKTACJA:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nieznane.

PRZEDAWKOWANIE(objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

 • Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych po podaniu 5-krotności najwyższej zalecanej dawki zdrowym szczeniętom lub dorosłym psom, lub u szczeniąt, których matki były leczone 3-krotnością dawki połączenia imidakloprydu i permetryny. 
 • Nasilenie rumienia skóry, który może się pojawić w miejscu podania wzrasta wraz z przedawkowaniem.

Główne niezgodności farmaceutyczne: Nieznane.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie.

UWAGA!
Produkt nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.  
Po użyciu zamknąć pipetkę. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Napisz opinię

KRKA ATAXXA Roztwór do nakrapiania dla psów 4 - 10 kg (1ml) - 1 pipeta

KRKA ATAXXA Roztwór do nakrapiania dla psów 4 - 10 kg (1ml) - 1 pipeta

Ataxxa 500 mg/100 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie od 4 kg do 10 kg

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  Najbliższa wysyłka już za

  Zamów teraz:

  24,00 zł

  + -

  +42 zoozonków

  To jest najniższa cena w ciągu 30 dni

  Wyświetl historyczną cenę produktu

  Historyczna cena produktu

  KRKA ATAXXA Roztwór do nakrapiania dla psów 4 - 10 kg (1ml) - 1 pipeta

  Najniższa cena produktu z dnia

  To jest najniższa cena w ciągu 30 dni

  Dostępność w magazynie

  Dostawa: od 12,90 zł

  Chcesz kupić produkt w naszym sklepie stacjonarnym? Zadzwoń i sprawdź jego dostępność

  Kontakt do sklepu

  Sklep Konstantynów Łódzki - Magazyn

  42 235 16 66

  Sklep Łódź - Tuszyńska

  512 645 057

  Sklep Łódź - Bratysławska

  42 298 99 10

  Sklep Łódź - Galeria Nowosolna

  42 942 00 80

  Sklep Łódź - Gojawiczyńskiej

  733 150 050

  Sklep Ksawerów

  575 043 088

  FB