Regulamin programu lojalnościowego

Niniejszy Regulamin określa zasady zbierania punktów oraz warunki ich wymiany w ramach programu lojalnościowego.

I. Informacje ogólne

Organizatorem programu lojalnościowego, w ramach którego kolekcjonuje się punkty „Zoozonki”, jest firma:

zoozone.pl
Xanax
ul. Srebrzyńska 7D
95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 731-195-00-61
REGON: 100803279
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 5915
Firma prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

Program skierowany jest do zarejestrowanych klientów sklepu: www.zoozone.pl, który w ramach dokonanych zakupów otrzymują punkty tzw. „Zoozonki”;
Ilość punktów jest zmienna w zależności od produktu;
Wspomniane punkty przypisują się automatycznie do konta Klienta.

II. Uczestnicy

Uczestnikiem programu lojalnościowego organizowanego w ramach działalności firmy Zoozone.pl Xanax może być każda osoba fizyczna, która zarejestruje się w sklepie: www.zoozone.pl;
Zoozone.pl Xanax, jako organizator jest równocześnie administratorem danych osobowychznajdujących się w formularzu rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.);
Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji danych osobowych przypisanych do konta w oparciu o warunki zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych.

III. Kolekcjonowanie punktów - „Zoozonki”

Zbierane punkty nie mogą być przekazywane na konto innego użytkownika; są automatycznie przypisane do konta, na którym dokonano zakupu;
Klient rejestrując się na stronie sklepu: www.zoozone.pl wyraża tym samym zgodę na naliczanie, na jego koncie punktów „Zoozonków”, którymi dysponuje według własnych potrzeb.

IV. Wybór nagrody

„Zoozonki” mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody z wyznaczonej puli, z zakładki „Nagrody”;
Zebrana suma punktów nie może zostać wymieniona na nagrodę pieniężną, ani na rabat na kolejne zakupy, ani na żaden inny produkt nieuwzględniony w zakładce: „Nagrody”;
Odbiór określonej nagrody może nastąpić po uzbieraniu przypisanej do niej ilości punktów;
Firma zoozone.pl Xanax, jako organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oraz aktualizowania listy aktualnie dostępnych nagród oraz ich wartości punktowej;
Po wybraniu nagrody punkty automatycznie odliczą się z puli głównej na koncie Użytkownika.

V. Reklamacje

Reklamacje związane ze zbieraniem punktów „Zoozonków”należy przesłać na e-mail:
reklamacje@zoozone.pl lub listownie na adres korespondencyjny:
zoozone.pl
Xanax
ul. Srebrzyńska 7D
95-050 Konstantynów Łódzki
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć szczegółowy opis problemu.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności nagrody z opisem, co mogło być niezależne od Organizatora;

VI. Zmiana warunków uczestnictwa

Powyższe warunki uczestnictwa w programie mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Organizatora, jeśli dzięki temu zostanie usprawniony program lojalnościowy. Wzmianka o zmianie zostanie ogłoszona na stronie internetowej firmy;
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie;
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora;
Wszelkie informacje związane z programem „Zoozonki” umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej sklepu www.zoozone.pl.

VII. Postanowienia końcowe

Klient rejestrując się w sklepie internetowym www.zoozone.pl wyraża tym samym chęć uczestnictwa w programie „Zoozonki” oraz w pełni akceptuje treść regulaminu;
Zastrzegamy, że program „Zoozonki” nie jest ani grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.);
Niniejszy regulamin jest jedynym, właściwym dokumentem zawierającym zasady programu „Zoozonki”;

Wszystkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie mają odzwierciedlenie w przepisach prawa polskiego, w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego.

STRONA GŁÓWNA


FB