Startujemy z nowym konkursem! Wygraj kupon rabatowy od Royal Canin!

Startujemy z nowym konkursem we współpracy z firmą Royal Canin!

Kupujesz suchą karmę dla dorosłego psa lub kota marki Royal Canin? - To świetnie!

Dokonaj zakupu wybranej suchej karmy marki Royal Canin (dla dorosłego psa lub kota) w naszym internetowym sklepie zoologicznym www.zoozone.pl, w dniach 06.12.2022 - 28.02.2023, i pozostaw opinię pod zakupioną karmą. Pamiętaj, aby w nazwie podać mail, na który mamy wysłać wyniki konkursu, a w tytule podać #OpiniawKonkursie.

Do wygrania kody rabatowe na karmę Royal Canin! :)


REGULAMIN KONKURSU

„ZOOZONE - zostań testerem suchej karmy Royal Canin dla psów i kotów dorosłych”
 
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.    Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „ZOOZONE - zostań testerem suchej karmy Royal Canin dla psów i kotów dorosłych” (dalej „Regulamin”).

2.    Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Konkurs rozpoczyna się 06.12.2022 o godz. 00:00:01 i kończy się 28.02.2023 r. o godzinie 23:59:00 (dalej „Czas trwania Konkursu”)

4.    Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

§ 2 [ORGANIZATOR KONKURSU]

1.    Organizatorem Konkursu jest Łukasz Kulak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XANAX ŁUKASZ KULAK znajdującą się pod adresem: ul. Srebrzyńska 7D, 95-050 Konstantynów Łódzki; NIP: 7311950061 (dalej: „Organizator”).

2.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice (dalej „Fundator”).

3.    Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem Internetu na następującej stronie internetowej https://zoozone.pl/ (dalej: „Strona Konkursowa”).

§ 3 [UCZESTNICY KONKURSU]

1.    Uczestnikiem Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w Czasie Trwania Konkursu spełniły warunki i wykonały pracę konkursową zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).

2.    W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest składanie Zadań Konkursowych w imieniu osób trzecich.

3.    Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac konkursowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, ale może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę, o której jest mowa w § 6 poniżej.

4.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia

5.    Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy spełniający wymogi Regulaminu.

6.    Uczestnicy nie mogą brać udziału w Konkursie w związku z prowadzoną przez siebie pozarolniczą działalnością gospodarczą.  

§ 4 [PRACA KONKURSOWA]

1.    Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest realizacja pracy konkursowej (dalej „Praca Konkursowa”) w Czasie trwania Konkursu zgodnie z następującymi zasadami:
a)    dokonanie zakupu opakowania dowolnej karmy suchej marki Royal Canin dla psów i kotów dorosłych na Stronie Konkursowej;
b)    stworzenie i udostępnienie Pracy Konkursowej, która polega na napisaniu opinii o zakupionym produkcie suchym marki Royal Canin oraz zamieszczenie jej na stronie zakupionego produktu mokrego marki Royal Canin w ramach Strony Konkursowej(tj, opinii pod produktem biorącym udział w konkursie) . Praca Konkursowa powinna być oznaczona odpowiednimi znacznikami/hasztagami (wskazanymi w pkt. c) poniżej);
c)    W celu wskazania, że dana opinia bierze udział w Konkursie Uczestnik oznacza swoją Pracę konkursową w następujący sposób: #OpiniawKonkursie.

2.    Praca Konkursowa powinna spełniać następujące wymagania:
a)    Praca Konkursowa powinna zostać opublikowana na stronie zakupionego produktu mokrego marki Royal Canin w ramach Strony Konkursowej w Czasie Trwania Konkursu oraz być oznaczona odpowiednimi znacznikami (hasztagami);
b)    Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do treści stanowiącej jego Pracę Konkursową.
c)    Praca Konkursowa nie powinna naruszać przepisów prawa, ani zawierać treści naruszających prawa osób trzecich, godność ludzką lub dobrego imienia osób trzecich, w tym Zleceniodawcy, czy też treści obraźliwych lub wulgarnych.
d)    Praca Konkursowa nie powinna zawierać znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich (innych niż Fundator).

3.    Pracę konkursową, o których mowa w pkt 2 powyżej, należy opublikować w Czasie trwania Konkursu, tj. do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 23:59:00.

4.    W Konkursie będą brane pod uwagę Prace Konkursowe spełniające kryteria konkursowe określone w Regulaminie.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

§ 5 [WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW]

1.    W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń Prac Konkursowych do Konkursu i ich weryfikacji, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 (dwie) osoby wskazane przez Organizatora.

2.    Komisja Konkursowa będzie dokonywać weryfikacji zgłoszeń Prac Konkursowych do udziału w Konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Regulaminie. Prace Konkursowe niekompletne, nieposiadające odpowiednich znaczników (wskazanych w § 4 pkt 2c) powyżej), nienadesłane w Czasie Trwania Konkursu, lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć Prace Konkursowe z Konkursu w razie stwierdzenia, że dana Praca Konkursowa jest niezgodne z Regulaminem.

3.    Komisja wybierze 50 (pięćdziesiąt) zwycięskich Prac Konkursowych. Przy ocenie Prac Konkursowych będzie uwzględniana ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność. Uczestniczy, którzy zgłosili zwycięskie Prace Konkursowe w Konkursie, zostaną Zwycięzcami Konkursu. W efekcie, będzie 50 Zwycięzców Konkursu.

4.    Wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od upływu Czasu trwania Konkursu, tj. do dnia 14/03/2023.

5.    Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie danych Zwycięzców (tj. Nick/Nazwy, na co Uczestnik wyraża zgodę), na Stronie Konkursowej (zostawiając opinię z #OpiniawKonkursie) oraz poprzez wysłanie maila, jeśli taki adres e-mail zostanie dołączony.

6.    Warunkiem przesłania Nagrody Zwycięzcom będzie pozytywna weryfikacja wypełnienia przez Zwycięzcę wymogów przewidzianych w Regulaminie oraz podanie przez Zwycięzcę niezbędnych danych do przesłania Nagrody.

7.    Zwycięzca zobowiązuje się podać za pośrednictwem wiadomości e-mail informacje niezbędne do wysyłki Nagrody poprzez wiadomość prywatną do Organizatora wysłaną na adres: sklep@zoozone.pl w terminie 14 dni od opublikowania listy Zwycięzców Konkursu (tj. w terminie do 21/11/2022). Informacje niezbędne do wydania Nagrody to: nick /nazwa  oraz adres email, na który ma zostać wysłana Nagroda. Dla uniknięcia wątpliwości informacje potrzebne do wydania Nagrody będą podane w informacji o wynikach Konkursu.

8.    W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę do Organizatora wymaganych informacji w terminie, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, W ciągu 3 dni od upływu tego terminu Organizator po raz drugi opublikuje na Stronie Konkursowej informacje z listą Zwycięzców, którzy nie podali swoich danych do wysyłki nagrody, i wyznaczy dodatkowy termin 3-dniowy (tj. do dnia 31/03/2023) na przekazanie wymaganych informacji. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

§ 6 [NAGRODY W KONKURSIE]
    
1.    Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody” i „Kupony Promocyjne”) są kupony promocyjne (kod promocyjny) o wartości 40zł brutto do zrealizowania na prowadzonej przez Organizatora stronie internetowej pod adresem: https://zoozone.pl/ przy zakupie karmy suchej dla dorosłych psów i kotów marki Royal Canin z wyłączeniem diet weterynaryjnych, o gramaturze co najmniej 3 kg, tj.: karmy dla psów lub kotów z następujących linii: CANINE CARE NUTRITION, BREED HEALTH NUTRITION, SIZE HEALTH NUTRITION, FELINE CARE NUTRITION, FELINE BREED NUTRITION, FELINE HEALTH NUTRITION, (dalej „Produkty Promocyjne”), które uprawniają Uczestnika do otrzymania od Organizatora premii pieniężnej o wartości wskazanej na Kuponie promocyjnym.

2.    Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę w całym Konkursie.

3.    Przesłanie Nagrody (tj. przesłanie wiadomości mailowej z kuponem promocyjnym) nastąpi w terminie do 7 dni od momentu otrzymania przez Organizatora danych, o których jest mowa w § 5 pkt. 6 powyżej.

4.    Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

5.    W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub zrezygnuje z Nagrody, nie zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca.

§ 7 [ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PROMOCYJNYCH
(KODÓW PROMOCYJNYCH)]

1.     Kupon Promocyjny może zostać wykorzystany przy zakupie Produktów Promocyjnych na prowadzonej przez Organizatora stronie internetowej pod adresem: https://zoozone.pl/ .W celu zrealizowania Kuponu Promocyjnego, przed dokonaniem płatności za Produkt Promocyjny (przy którego zakupie ma zostać zrealizowany Kupon Promocyjny), Uczestnik podaje numer Kodu Promocyjnego.

2.     Wartość Kuponu Promocyjnego jest wartością, jaka zostanie przekazana Uczestnikowi przez Organizatora po zakupie Produktu Promocyjnego. Każdy Kupon Promocyjny jest ważny przez Okres Ważności Kuponu Promocyjnego. Fundator w żaden sposób nie ingeruje w wysokość detalicznych cen odsprzedaży Produktów Promocyjnych stosowanych przez Organizator. Wartość premii wskazana na Kuponie Promocyjnym nie może stanowić całkowitej wartości Produktu Promocyjnego.

3.     Organizator dokona weryfikacji podanego Kodu Promocyjnego w systemie informatycznym Programu. System informatyczny Programu wyświetli komunikat zwrotny informujący, czy dany Kod Promocyjny jest ważny i czy może zostać wykorzystany przy zakupie Produktu Promocyjnego przez Uczestnika.

4.     Po pozytywnej weryfikacji Kuponu Promocyjnego i dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego przez Uczestnika Organizator przekaże Uczestnikowi premię o wartości wskazanej na Kuponie Promocyjnym zgodnie z treścią Kuponu Promocyjnego.

5.     Organizator nie wykorzysta Kuponu Promocyjnego w razie negatywnej weryfikacji Kodu Promocyjnego. Negatywna weryfikacja w systemie informatycznym Programu następuje wtedy, gdy Kod Promocyjny jest nieważny (tj. upłynął Okres Ważności Kuponu Promocyjnego) lub gdy Kod Promocyjny został już wykorzystany w ramach Programu.

6.     Kupon Promocyjny nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną, czy też na inne kupony promocyjne udostępniane w ramach innych akcji promocyjnych, a także nie może zostać wykorzystany podczas zakupu innych usług czy też produktów. Kupon Promocyjny może posłużyć jedynie do otrzymania premii z tytułu zakupu Produktu Promocyjnego przez konsumenta w wysokości wskazanej na Kuponie Promocyjnym.

7.     Organizator informuje, że z uwagi na wartość nagroda wydana w ramach Programu (zarówno w formie Kupony Promocyjnego jak i po jego realizacji i otrzymaniu zwolniona jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128).

§ 8 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email […] oraz listownie na adres: […].

2.    W celu realizacji swoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: […].

3.    Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a)    na potrzeby realizacji Konkursu, w tym przyznawania Uczestnikowi nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) w zakresie realizacji umowy o treści zawartej w Regulaminie oraz art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes w postaci realizacji przyrzeczenia publicznego organizatora Konkursu) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”);
b)    w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym podatkowego z zakresu rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO);
c)    w celu odpowiedzi na wiadomości/żądania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeśli wiadomość/żądanie dotyczy Konkursu); oraz
d)    w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w Konkursie. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązków prawnych Administratora, w tym obowiązków przechowywania dokumentacji podatkowej lub, jeżeli dotyczy, do zakończenia odpowiednich postępowań prawnych dotyczących wniesionych lub prawdopodobnych roszczeń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
    
5.    Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

6.    Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Administratorem (np. spółki dominujące i zależne), a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

7.    W przypadkach i na warunkach określonych w RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do żądania ich przeniesienia.

8.    Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami Uczestnika lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

9.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w stosunku Uczestnika nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym na profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 9 [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłosić na adres poczty elektronicznej sklep@zoozone.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko osoby składającej reklamację; (ii) opis i powód reklamacji; oraz (iv) żądanie osoby składającej reklamację.

2.    W terminie 14 dni od jej otrzymania Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika mailowo (na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja) o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

2 Komentarze

  • Royal canin puppy
    sty 3, 2023

    Karma najlepsza na świecie, mój maltańczyk super się rozwija i co najważniejsze nie cieknie mu z oczu jak innym psiakom

  • Total canin puppy
    sty 11, 2023

    Karma dla psów super polecam wszystkim. Mój pies rozwija się prawidłowo.

Zostaw komentarz

* Nazwa:
* Email: (nie będzie publikowany)
* Komentarz:
Przepisz kod:
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
zamknij
FB